Zapojte sa do aktuálne súťaže na sociálnych sieťach a vyhrajte zaujímavé ceny.

NÁZOV SÚŤAŽE

Koľko vín obsahuje naša nová vínna banka

Nasledujúci štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Hotel Turiec, a.s.
  Sídlo: A. Sokolíka 2, 03601 Martin
  IČO: 36715425
  DIČ: 2022287168
  Zapísaný v registri:
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 25.5.2020 do 31.5.2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Hotela Turiec.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže na Facebooku do komentára príspevku o súťaži uviedol svoj tip na správnu odpoveď. Otázka: „Koľko fliaš vína sa podľa vás zmestí do dvoch nových vínnych bánk v našej NOVEJ KAVIARNI?“ počítajú sa len vína založené v stojanoch oboch vínnych bánk, tj na červené (nechladené) vína a na biele, ružové a šumivé (chladené) vína.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je poukaz v hodnote 50€ na konzumáciu jedál alebo nápojov v kaviarni alebo reštaurácii Hotela Turiec s jednorazovou využiteľnosťou počas júna 2020.
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude určený víťaz, osoba ktorej tip je čo najbližšie k reálnemu výsledku. Pokiaľ bude viac správnych výsledkov, bude z nich vyžrebovaný jeden víťaz.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na tejto stránke a FB. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Organizátor odovzdá poukaz víťazovi osobne v Hoteli Turiec.
 8. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  V Martine, dňa 25.5.2020